Společnost RONEX GROUP vypracovává také odborná vyjádření v oblasti oceňování věcí nemovitých, případně ocenění majetku ve smyslu znění a ustanovení v zák. č. 151/1997 Sb. , a to včetně oceňování věcných práv k nemovitým věcem, či stanovení  ceny dle cenového předpisu, tj. Zákona o oceňování majetku a prováděcí ( oceňovací ) vyhlášky.